Poems by 'Ezra Pound'

A Girl - by Ezra Pound

A Pact - by Ezra Pound

A Virginal - by Ezra Pound

Alba - by Ezra Pound

An Immorality - by Ezra Pound

Ancient Music - by Ezra Pound

And the days are not full enough - by Ezra Pound

Ballad for Gloom - by Ezra Pound

Ballad of the Goodly Fere - by Ezra Pound

Before Sleep - by Ezra Pound

Cantico del Sole - by Ezra Pound

Canto I - by Ezra Pound

Canto XIII - by Ezra Pound

Canto XLIX - by Ezra Pound

Cino - by Ezra Pound

Dance Figure - by Ezra Pound

E.P. Ode Pour L'election De Son Sepulchre - by Ezra Pound

Envoi - by Ezra Pound

Epilogue - by Ezra Pound

Ezra on the Strike - by Ezra Pound